Abonnementen service: 035 - 2019505

Actueel:

Waar kost een hapje en een drankje geen fortuin?

Special olympische spelen:

Weetjes, feiten en interviews

Bij max op tv:

Documentaireserie ‘Nederland op film’

Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op alle prijsvragen en promotionele acties van MAX Magazine (Postbus 277, 1200 AG Hilversum). Door deelname aan de prijsvraag of actie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

– Op de website van MAX Magazine wordt per prijsvraag of actie vermeld op welke wijze en in welke periode aan de prijsvraag of actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden.

– Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.

– Door deelname geeft u toestemming tot de verwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens. MAX Magazine behandelt de gegevens van de deelnemers conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt. MAX Magazine mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet (zie verder de Privacyverklaring op deze site).

– Deelnemers dienen over een postadres in Nederland te beschikken voor toezending van de prijs.

– Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de prijsvraag of actie ofwel ouder te zijn dan 16 jaar, ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder of voogd om deel te mogen nemen. MAX Magazine mag een deelnemer vragen een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren.

– De winnaars worden aangewezen door een onafhankelijke persoon of instrument. Er vindt per prijsvraag of actie een trekking van de winnaars plaats tenzij bij de actie anders wordt vermeld. Per prijsvraag of actie wordt aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn of hoeveel deelnemers er kunnen winnen. De winnaars ontvangen bericht van de gewonnen prijs per post, per telefoon of per email op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres, telefoonnummer of emailadres. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

– Binnen enkele weken wordt de gewonnen prijs per post aan de winnaar verzonden, of, indien dit in de bijzondere actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd.

– De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.

– Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

– De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de MAX Magazine tenzij dit in de aanvullende voorwaarden anders is vermeld.

– MAX Magazine kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten sluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de MAX Magazine of derden.

– MAX Magazine is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel. Daarnaast is MAX Magazine niet verantwoordelijk voor gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs. MAX Magazine behoudt zich het recht voor het spel vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.

– Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door de MAX Magazine worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

– Deelname aan prijsvragen en promotionele acties van MAX Magazine is beperkt tot één registratie per persoon. Uw registratie is strikt persoonlijk. Doet u zich voor als uzelf. Verstrek geen valse, onjuiste of onvolledige persoonsgegevens.
– Werknemers van MAX Magazine evenals iedereen die aan de totstandkoming van de prijsvraag of promotionele activiteit verbonden, zijn uitgesloten van deelname.

– MAX Magazine behoudt zich het recht voor om elke afzonderlijke deelname naar eigen inzicht te weigeren.

– MAX Magazine kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperkte, vertraagde of verloren gegevens.

– MAX Magazine behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de competitie te allen tijde te beëindigen, verlengen of wijzigen.
Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de prijsvragen, acties of deze algemene voorwaarden kunnen verstuurd worden naar redactie@maxmagazine.nl of in een voldoende gefrankeerde envelop naar MAX Magazine, Postbus 277, 1200 AG Hilversum.