Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

MAX ACTUEEL:

Zo roepen we diabetes een halt toe!

TERUG BIJ MAX OP TV:

De MAX vakantieman

MIJN VERHAAL:

De bijzondere piano van restaurateur Frits

Algemene Voorwaarden abonnement

Abonnementsvoorwaarden MAX Magazine

Abonnementsvoorwaarden MAX Mediaproducties BV Abonnementsvoorwaarden en voorwaarden welkomstgeschenken

1. Algemeen
1.1 Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op: i) alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot het MAX Magazine, uitgegeven door MAX Mediaproducties BV Joop van den Endeplein 9 Hilversum, Kamer van Koophandel nummer: 56071442 te Hilversum BTW nummer: NL5819.64.497.B01 hierna ook te noemen “MAX Magazine.” en ii) alle overeenkomsten met betrekking tot de aflevering van welkomstgeschenken door MAX Magazine.

1.2 De abonnee wordt geacht door het aangaan van een abonnement geleverd door MAX Magazine., deze voorwaarden te accepteren.

1.3. MAX Magazine garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Van het in deze abonnementsvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze abonnementsvoorwaarden onverkort van kracht.

1.5 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.

1.6 . MAX Magazine is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het programmablad waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

1.7 De abonnementsvoorwaarden van MAX Magazine zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij:
MAX Magazine Klantenservice
Postbus 23620, 1100 EC Amsterdam
035-2019505, lokaal tarief, maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur.
En te raadplegen via de site www.maxmagazine.nl.

1.8 MAX Magazine. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze abonnementsvoorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.9 Contact met de klantenservice kan worden opgenomen via de volgende manieren: telefonisch via het bovengenoemde telefoonnummer, schriftelijk naar de klantenservice, postbus 23620 1100 EC Amsterdam of via de mail aan: klantenservice@maxmagazine.nl

2. Nieuwe abonnementen
2.1 Een nieuw abonnement gaat in als de eerste levering van het programmablad heeft plaatsgevonden.

2.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op het MAX Magazine. Indien dit wel het geval is, wordt het abonnement aangegaan zonder recht op korting of welkomstgeschenk en betaalt men de normale reguliere prijs.

2.3 Het welkomstgeschenk zal maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan de abonnee verzonden worden. Indien de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt de abonnee daarvan op de hoogte gesteld.

2.4 De abonnee kan contact opnemen met de klantenservice van het desbetreffende programmablad indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd.

2.5 MAX Magazine is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

3. Duur en opzegging van het abonnement
3.1 Een proef- of kennismakingsabonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en stopt daarna automatisch.

3.2
Een abonnement (zolang geen sprake is van een proef- of kennismakingsabonnement) wordt aangegaan voor de periode zoals in de aanbieding vermeld en wordt daarna – behoudens opzegging (uiterlijk 1 maand voor afloop van de eerste abonnementsperiode)- automatisch verlengd, tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen uiterlijk 1 maand voor het einde van de termijn worden opgezegd. Dit kan telefonisch, per mail en schriftelijk. De contactgegevens staan tevens vermeld in het colofon van het programmablad.

3.3 Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzeggen kan telefonisch, per mail en schriftelijk. De contactgegevens staan tevens vermeld in het colofon van MAX Magazine.

3.4 Informatie over de looptijd van de 1e abonnementsperiode staat vermeld op uw acceptgiro of is op te vragen bij de klantenservice.

4. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling
4.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso of per betaalverzoek). De vervolgtermijnen van het abonnement vinden plaats via automatisch incasso en worden geïncasseerd van het rekeningnummer dat bij MAX Magazine bekend staat. Indien u voor betaling van het abonnementsgeld voor een betaalverzoek heeft gekozen, ontvangt u bij de volgende betaaltermijn ook een betaalverzoek per post. De extra kosten voor betaling via een betaalverzoek per post is € 2,50. Bij ontvangst van de betaalverzoek treft u ook een machtiging voor Automatische Incasso. Zo kunt u ook makkelijk overstappen vanbetaalverzoek naar Automatische Incasso. De abonnementsprijzen worden gepubliceerd in het colofon van MAX Magazine.

4.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, kunnen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is MAX Magazine. gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

4.3 Bij beëindiging van het abonnement voor onbepaalde tijd voor het einde van de termijn waarvoor u het abonnementsgeld heeft betaald, heeft u recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigd bedrag voor het genoten abonnement en het reeds betaalde bedrag. Het te restitueren bedrag wordt uiterlijk 56 dagen na beëindiging van het abonnement automatisch bijgeschreven op het rekeningnummer van de abonnee dat bij MAX Magazine bekend staat.

4.4 De abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

4.5 Een wijziging van abonnementsprijs en/of aanverwante voorwaarden wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van MAX Magazine gepubliceerd.

5. Bezorging
5.1 Indien het programmablad niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daarover contact opnemen met de klantenservice via telefoonnummer: 035-2019505 (€ 0,35 per gesprek)

5.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven per mail, via 035-2019505, per post of via www.maxmagazine.nl (Houd uw abonneenummer bij de hand).

6. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens
MAX Magazine. is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om:
i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen MAX Magazine en de abonnee
ii) om een administratie bij te houden van alle abonnees en
iii) om relevante aanbiedingen te doen van MAX Magazine

MAX Magazine respecteert de privacy van haar abonnees. MAX Magazine heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag.

De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt. Wij nemen de gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer op in een gegevensbestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de gesloten overeenkomsten, zoals de abonnementenadministratie. Daarnaast kunnen wij deze gegevens gebruiken om de abonnee op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen en zijn deze ook beschikbaar voor Omroep MAX. De omroep kan hiermee de abonnee interessante informatie en/of aanbiedingen te verstrekken.

De abonneegegevens kunnen samen met hun informatie worden geanalyseerd om de informatie zo veel mogelijk op de interesses af te stemmen. De gegevens kunnen eveneens worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde andere bedrijven (derden) voor het verstrekken van relevante informatie en/of aanbiedingen. Bij het opgeven van de abonnee gegevens, kan de abonnee bezwaar maken tegen beschikbaarstelling van de gegevens aan derden. Ook kan de abonnee de eigen gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kan contact opgenomen worden met de klantenservice worden.

7. Welkomstgeschenken
7.1 Indien de geleverde welkomstgeschenken niet conform overeenkomst zijn geleverd, dient de abonnee de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden. MAX Magazine raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken uiterlijk binnen 14 dagen te melden via telefoon, mail of brief. Indien deze melding niet binnen voornoemde tijd is gedaan, heeft MAX Magazine het recht om een dergelijke klacht niet in behandeling te nemen.

7.2 Alle welkomstgeschenken zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de abonnee daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen één maand na het aangaan van het abonnement, bericht. Wanneer een welkomstgeschenk niet meer geleverd kan worden krijgt de abonnee daarvan ook bericht. Er wordt dan een alternatief aangeboden.

7.3 Getracht wordt om de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. MAX Magazine kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen.

7.4 De aanbieding ten behoeve van een welkomstgeschenk is geldig zolang de voorraad strekt. Indien het betreffende welkomstgeschenk niet meer voorradig is, heeft de abonnee recht op een alternatief geschenk.

8. Klachten
8.1 De abonnee dient klachten over welkomstgeschenken zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan MAX Magazine. Klachten over bezorging van de gids of andere gidsgerelateerde klachten, kan de abonnee kwijt door te bellen met het telefoonnummer genoemd onder punt 5.

9. Aansprakelijkheid
MAX Magazine is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan MAX Magazine. is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van MAX Magazine. komt. MAX Magazine is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door MAX Magazine geleverde welkomstgeschenken , tenzij MAX Magazine. aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

MAX Magazine is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van MAX Magazine gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van MAX Magazine, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van MAX Magazine maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat MAX Magazine aan abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen MAX Magazine en abonnee.

10. Overige bepalingen
Op deze abonnementsvoorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.
Deze AbonnementsVoorwaarden treden in werking met ingang van 1 april 2023. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.