Abonnementen service: 035 - 2019505

Actueel:

Waar kost een hapje en een drankje geen fortuin?

Special olympische spelen:

Weetjes, feiten en interviews

Bij max op tv:

Documentaireserie ‘Nederland op film’

Abonnementsvoorwaarden

Abonnementsvoorwaarden MAX Magazine
Versie: 19-06-2023

Wilt u onze Abonnementsvoorwaarden downloaden? Klik kan op deze link

Contactgegevens MAX Magazine
MAX Mediaproducties B.V., gevestigd te Hilversum, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56071442, BTW nummer NL5819.64.497.B01.

MAX Magazine Klantenservice
Postbus 625
7000 AP  DOETINCHEM
Tel: 035-20 19 505 (Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00)
E-mail: klantenservice@maxmagazine.nl

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op abonnementen met betrekking tot MAX Magazine en overeenkomsten met betrekking tot de levering van eventuele welkomstgeschenken. Onder abonnementen wordt hier verstaan:

De overeenkomst tussen de abonnee en MAX Magazine op grond waarvan de abonnee tegen betaling:

(i) een vooraf vastgesteld aantal uitgaven van MAX Magazine ontvangt, of

(ii) gedurende een vooraf vastgestelde initiële periode MAX Magazine ontvangt.

Tevens wordt hieronder verstaan een proefabonnement, proefnummer en cadeau-abonnement, ongeacht of dit betaald of onbetaald is.

1.2 De abonnee wordt, door het aangaan van een abonnement met MAX Magazine, geacht met deze voorwaarden bekend te zijn en deze uitdrukkelijk te hebben geaccepteerd.

1.3 MAX Magazine garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht.

1.5 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.

1.6 MAX Magazine is gerechtigd om welke reden dan ook de uitgave van MAX Magazine waarvoor het abonnement is aangegaan op ieder moment te staken. Na stopzetting is zij niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op (gedeeltelijke) restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

1.7 Deze voorwaarden zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar via de bovenstaande contactgegevens en te raadplegen op www.maxmagazine.nl/abonnementsvoorwaarden. 

1.8 MAX Magazine behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige abonnementen, ook indien deze voor de wijziging van de voorwaarden zijn gesloten.

1.9 Deze abonnementsvoorwaarden alsmede de abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

2. Nieuwe abonnementen

2.1 Nieuwe abonnementen kunnen mondeling, schriftelijk of elektronisch worden gesloten en kunnen op ieder moment ingaan. Een abonnement komt tot stand als MAX Magazine deze schriftelijk of elektronisch bevestigt of wanneer met de uitvoering van het abonnement wordt begonnen. MAX Magazine kan terugkomen op een aanbieding tot het moment dat de abonnee een aanvraag voor een abonnement heeft gedaan of zo spoedig mogelijk na dat moment. MAX Magazine mag een aanvraag voor een abonnement zonder opgaaf van redenen weigeren.

2.2 Een abonnee heeft alleen recht op een kortingsaanbieding of welkomstgeschenk als dit een onderdeel vormt van de aanbieding en de abonnee het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op MAX Magazine. Indien dit laatste wel het geval is, wordt het abonnement aangegaan zonder recht op korting of welkomstgeschenk en betaalt men de normale reguliere prijs.

2.3 Aanbiedingen kunnen niet gecombineerd worden. MAX Magazine behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder opgaaf van redenen een aanbieding eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

3. Samenstelling en inhoud

3.1 MAX Magazine is vrij om de samenstelling (omvang, inhoud en lay-out) te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling aan de abonnee, mits er een redelijke verhouding blijft bestaan tussen het abonnementstarief en de geleverde prestatie van MAX Magazine.

3.2 Het staat MAX Magazine vrij een advertentiebijlage toe te voegen, mits op de bijlage uitdrukkelijk staat vermeld dat het een advertentiebijlage betreft. Het staat MAX Magazine verder vrij een zelfstandige commerciële uiting van derden of een product van derden toe te voegen, alsmede een oproep tot het afnemen van een lidmaatschap van Omroepvereniging MAX.

4. Duur en opzegging 

4.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de initiële overeengekomen periode dan wel het aantal overeengekomen uitgaven en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding. De automatische verlenging vindt plaats tegen het op dat moment geldende reguliere abonnementstarief.

4.2 Een proefabonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode of hoeveelheid en stopt daarna automatisch.

4.3 Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen per einde van de overeengekomen termijn worden beëindigd, met een opzegtermijn van 1 (één) maand.

4.4 Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. Wanneer een termijn waarvoor vooruit is betaald niet geheel wordt afgenomen door de abonnee kan MAX Magazine de daarmee gemoeide administratie- en verwerkingskosten (van € 3,50) in rekening brengen. Deze worden verrekend met het te veel betaalde abonnementsgeld. 

5. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

5.1 De actuele abonnementsprijzen en gerekende kosten zijn te vinden op de website van MAX Magazine en in het colofon. Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

5.2 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op de manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso of per betaalverzoek). De vervolgtermijnen van het abonnement vinden plaats via automatisch incasso en worden geïncasseerd van het rekeningnummer dat bij MAX Magazine bekend is. Indien voor betaling van het abonnementsgeld via een betaalverzoek is gekozen, ontvangt de abonnee bij de volgende betaaltermijn ook een betaalverzoek per post. Er zijn extra kosten (à € 2,50) verbonden aan betaling via een betaalverzoek (factuur) per post. 

5.3 Na afloop van een eventuele periode met een kortingstarief (zoals een voordeelabonnement) is de abonnee gehouden het reguliere tarief te betalen zoals vermeld in artikel 5.1.

5.4 Bij niet tijdige betaling, onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet is ontvangen, is MAX Magazine gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding, wettelijke rente, kosten en achterstallige betalingen te vorderen.

5.5 MAX Magazine mag de abonnementsprijs en de hoogte van de onder artikel 5.2 genoemde extra kosten gedurende de looptijd van het abonnement wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie (inflatiecorrectie). Deze wijziging wordt, voordat deze van kracht wordt, gepubliceerd in het colofon van MAX Magazine. De gewijzigde abonnementsprijs en kosten zijn van toepassing op alle lopende abonnementen vanaf de eerstvolgende betaling. Indien de wijziging een verhoging betreft en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van het abonnement, is de abonnee gerechtigd het abonnement te ontbinden.

5.6 Vragen en klachten met betrekking tot facturen of automatische incasso’s dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur of binnen acht dagen na de automatische incasso aan MAX Magazine te worden gericht. 

6. Bezorging

6.1 MAX Magazine spant zich in voor een tijdige en correcte bezorging. Indien MAX Magazine echter niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daarover contact opnemen met de klantenservice via bovenstaande contactgegevens. MAX Magazine behoudt zich het recht voor om MAX Magazine op erkende feestdagen niet te laten verschijnen.

6.2 MAX Magazine is gerechtigd de bezorging (al dan niet tijdelijk) te staken indien tijdige betaling als vermeld in deze voorwaarden na aanmaning uitblijft.

6.3 Bezorging buiten de door MAX Magazine vastgestelde bezorggebieden in Nederland en in het buitenland is mogelijk voor zover dit is aanvaard door MAX Magazine, en tegen een meerprijs per exemplaar. De actuele meerprijs is te vinden op de website van MAX Magazine en in het colofon; artikel 5.5 is op deze meerprijs van toepassing. Indien een bezorgadres niet meer binnen de door MAX Magazine vastgestelde en aanvaarde bezorggebieden valt, is MAX Magazine gerechtigd het abonnement niet te sluiten of deze met inachtneming van een redelijke opzegtermijn te beëindigen.

6.4 In het geval de bezorging van MAX Magazine niet heeft plaatsgevonden, zal het niet bezorgde exemplaar worden gecompenseerd. MAX Magazine kan er in dat geval voor kiezen om het exemplaar na te zenden, het abonnement te verlengen met één leverdag of het exemplaar te crediteren. De abonnee heeft voor het overige geen recht op compensatie ter zake een exemplaar dat niet is bezorgd.

6.5 Klachten met betrekking tot de bezorging van MAX Magazine geven de abonnee niet het recht de betaling van het verschuldigde abonnementstarief geheel of gedeeltelijk op te schorten.

6.6 Om een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van de abonnee dienen zo spoedig mogelijk aan MAX Magazine gemeld te worden. 

7. Welkomstgeschenken

7.1 De levering van een welkomstgeschenk zoals overeengekomen bij het aangaan van een abonnement vindt plaats na ontvangst van de betaling van het betreffende abonnement. Het welkomstgeschenk zal aan de abonnee worden verzonden wanneer aan de voorwaarden voor het ontvangen van het welkomstgeschenk is voldaan of maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld. Als de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt de abonnee daarvan op de hoogte gesteld.

7.2 Het welkomstgeschenk is na levering voor risico van de abonnee. De abonnee zal onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, onmiddellijk op het moment dat het welkomstgeschenk hem ter beschikking is gesteld. Indien de geleverde welkomstgeschenken niet conform abonnement zijn geleverd, dient de abonnee de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden. De abonnee dient de gebreken uiterlijk binnen 14 dagen per telefoon, brief, via e-mail of via de website te melden. Indien deze melding niet binnen voornoemde tijd is gedaan, heeft MAX Magazine het recht om een dergelijke klacht niet in behandeling te nemen.

7.3 Indien vaststaat dat het welkomstgeschenk gebrekkig is en daarvan tijdig melding is gemaakt, zal MAX Magazine binnen een redelijke termijn na retourontvangst van het welkomstgeschenk zorgdragen voor (gehele of gedeeltelijke) vervanging van het welkomstgeschenk of voor herstel daarvan. De keuze voor (gehele of gedeeltelijke) vervanging of herstel ligt bij MAX Magazine. De abonnee heeft geen recht op terugbetaling van (een deel van) het betaalde abonnementsgeld of een andere vergoeding in geld.

7.4 De abonnee komt geen beroep toe op herstel of vervanging indien het gebrek is ontstaan als gevolg van normale slijtage, een ongeluk, externe factoren, verwaarlozing en/of onjuist gebruik van het welkomstgeschenk, waaronder in ieder geval wordt verstaan gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing. 

7.5 Het kan voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de abonnee daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen één maand na het aangaan van het abonnement, bericht. Wanneer een welkomstgeschenk niet meer geleverd kan worden krijgt de abonnee daarvan ook bericht. Er wordt dan een alternatief aangeboden.

7.6 Getracht wordt om de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken en artikelen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. MAX Magazine kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen.

8. Herroepingsrecht

8.1 De abonnee heeft de mogelijkheid om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het eerste papieren MAX Magazine (de herroepingstermijn) het abonnement zonder opgaaf van redenen te herroepen.

8.2 De abonnee kan gebruik maken van het herroepingsrecht door binnen de genoemde termijn contact op te nemen met MAX Magazine (zie contactgegevens hierboven), en daarbij kenbaar te maken dat de abonnee gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht. Als de abonnee overgaat tot herroeping, ontvangt deze hiervan een bevestiging per e-mail of post.

8.3 In het geval de abonnee gebruik maakt van diens herroepingsrecht, ontvangt deze het door haar reeds betaalde abonnementsgeld binnen 14 dagen retour.

9. Aansprakelijkheid en overmacht

9.1 MAX Magazine is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan MAX Magazine is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van MAX Magazine komt. MAX Magazine is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door de abonnee van enige door MAX Magazine geleverde welkomstgeschenken, tenzij MAX Magazine aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. 

9.2 MAX Magazine is niet aansprakelijk voor enige kosten of schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van MAX Magazine gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van MAX Magazine, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van MAX Magazine, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. In geval van overmacht heeft MAX Magazine het recht om uitvoering van het abonnement op te schorten zolang de overmachtstoestand voortduurt dan wel, naar keuze van MAX Magazine, om het abonnement geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.3 Het is de abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met een bedrag dat de abonnee aan MAX Magazine is verschuldigd. 

10. Overige bepalingen

10.1 Op alle abonnementen en deze voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

10.2 De bevoegde rechter te Midden-Nederland is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit abonnementen en/of deze voorwaarden.

10.3 Als een bepaling uit deze voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de ongeldige bepaling.

Deze voorwaarden treden in werking met ingang van bovengenoemde datum. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde voorwaarden.