Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 085 - 888 1881

Deze week in MAX Magazine

MIJN LEVEN

Begraafplaatsbewaarder George

INTERVIEW

Hennie Huisman en Jacques d’Ancona

MAX ACTUEEL

De grote MAX Horeca Enquête

Voorwaarden actie OSD

ALGEMENE SPELVOORWAARDEN MAX MAGAZINE BALLEN SPEL

Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op het spel “Raad het aantal Max Magazine ballen”, hierna te noemen het ‘Spel’ en worden gepubliceerd op www.maxmagazine.nl

1. Algemeen

• Het Spel wordt georganiseerd door Max Mediaproducties B.V. (hierna: ‘Max’), gevestigd te Hilversum aan de Sumatralaan 45.

• De actie heeft tot doel het promoten van Max Magazine.

• Door deel te nemen aan de actie, gaat de deelnemer akkoord met de

voorwaarden.

2. Deelname en prijzen

• OPEN STUDIO DAGEN: Deelname aan het Spel is gratis en staat open voor iedereen van 18 jaar of ouder met een woonadres in Nederland. Bij deelname aan het Spel kan Max vragen om opgave van geboortedatum van de deelnemer en/of om het tonen van een geldig legitimatiebewijs.

• Deelname aan het Spel staat open in de periode van 5 en 6 september 2015.
Door deelname aan het Spel maakt de deelnemer kans op de navolgende prijzen: 1x scooter twv  €6500,-
2x weekend of midweek De Leistert t.w.v. €400 per arrangement
40x Saunabon Thermen Bussloo t.w.v. €32,50 per stuk
• Alle medewerkers van Max en hun gezinsleden alsmede participanten die de te winnen prijzen ter beschikking hebben gesteld zijn van deelname uitgesloten.
• Max is gerechtigd om deelnemers, zelfs zonder opgave van redenen te weigeren en/of een deelname achteraf ongeldig te verklaren. Dit zal zij in ieder geval doen indien er sprake is van fraude en/of het niet (voldoende) naleven van de voorwaarden.

3. Vaststelling van de prijswinnaars

1) De bedoeling van het Spel is het raden van het aantal bingoballen dat zich bevindt in de glazen ton. De deelnemer vult het volgens hem/haar aanwezige aantal ballen in de ton in op een kaartje en laat dit kaartje achter in de ton.

2) OPEN STUDIO DAGEN: De deelnemer die het aantal aanwezige ballen exact heeft aangegeven op het kaartje wint de hoofdprijs. Is er geen deelnemer die het exacte aantal aanwezige ballen heeft aangegeven, dan wordt de hoofdprijs niet uitgekeerd. In zodanig geval zullen de tweede en daaropvolgende prijzen worden uitgekeerd aan de deelnemer(s) die het exacte aantal aanwezige ballen het dichtst heeft/hebben benaderd. Indien en voor zover meerdere deelnemers hetzelfde aantal ballen hebben aangegeven, wordt de prijs uitgekeerd aan de hand van trekking uit de kaarten die ditzelfde aantal ballen vermelden.

3) Bekendmaking van de prijswinnaars geschiedt in het nummer van Max Magazine, editie 40.

4) Indien de aan Max verstrekte gegevens van de uiteindelijke prijswinnaar(s) onjuist zijn, en/of indien hij/zij niet blijkt te bestaan (bijv. nepdeelnemer), en/of indien hij/zij niet door Max is te traceren via de door hem/haar aan Max verstrekte gegevens, zal Max conform artikel 3.2 (een) nieuwe prijswinnaar(s) selecteren. Dit proces herhaalt zich tot er (een) geldige prijswinnaar(s) is/zijn gevonden.

4) Deelnemers gaan er mee akkoord dat zij bij het winnen van de hoofdprijs op het eerste verzoek van Max volledig meewerken aan de prijsuitreiking en eventuele promotionele activiteiten, zoals bijvoorbeeld publicatie van foto’s van de prijsuitreiking in Max Magazine en/of de bijbehorende website.

5) Behoudens voor zover geregeld in deze algemene spelvoorwaarden kan er over de uitslag niet worden gecorrespondeerd.

5. Prijs

• De eventueel in verband met de gewonnen prijs verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Max. De deelnemer hoeft derhalve geen kansspelbelasting af te dragen.

• Een gewonnen prijs kan niet worden ingewisseld voor geld. Er kunnen geen wijzigingen of aanvullingen op de gewonnen prijs worden doorgevoerd.

• Het gebruik van de door Max ter beschikking gestelde prijs geschiedt voor rekening en risico van de prijswinnaar. Max kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt of voortvloeiende uit door haar verstrekte prijs.

6. Persoonsgegevens & privacy

1) De persoonsgegevens die Max verkrijgt in verband met de deelname aan het Spel

zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

2) Door deelname aan het Spel geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens. Max verwerkt de verstrekte persoonsgegevens met inachtneming van het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Max zal de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in het ten behoeve van Max Magazine, waaronder bekendmaking van de prijswinnaars, alsmede ten behoeve van (direct) marketing doeleinden en het verzenden van voor de deelnemer interessante informatie, waaronder begrepen toekomstige promotionele acties.

3) Indien de deelnemer niet (langer) wenst dat zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt, kan de deelnemer dit laten weten via het volgende e-mail adres: info@maxmagazine.nl

7. Algemeen

1) Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over het Spel of deze Algemene Spelvoorwaarden kunnen worden verstuurd naar:
Max Mediaproducties B.V.

inzake: Max Magazine Ballenspel

Postbus 277
1200 AG Hilversum
Of naar: info@maxmagazine.nl

• Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

• Op het Spel en op de onderhavige voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.