Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 085 - 888 1881

Deze week in MAX Magazine

Pinnen vs. contant

Plastic geld heeft massaal uw voorkeur!

Margareth (55)

‘Sfeer in de zorg is ontzettend bepalend’

Knoop & van den Heuvel

‘In onze tijd toonden we initiatief’

Criminelen vissen naar uw gegevens

Wat doet u tegen internetfraude?

Politiek & Koningshuis

Hoe liggen de verhoudingen?

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY

Algemeen

Identiteit
De verantwoordelijke voor de website van MAX Magazine is met volledige rechtsbevoegdheid MAX Magazine, Postbus 277, 1200 AG Hilversum. MAX Magazine is bereikbaar via redactie@maxmagazine.nl.
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Door deze internetsite van MAX Magazine te benaderen en/of de op of via de website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden.

Wijzigingen
MAX Magazine behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden aan te passen. Het is verstandig om de Algemene Voorwaarden regelmatig te lezen.

Toepasselijk recht
Op de website en deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdend met het benaderen en/of gebruiken van de website en/of met deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Disclaimer
MAX Magazine heeft met de grootst mogelijk zorg en aandacht de website samengesteld. Alhoewel de MAX Magazine daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via de website aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op de website, zijn voor eigen rekening en risico.

MAX Magazine is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals deelname aan een forum, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. MAX Magazine is gerechtigd deze informatie van derden onmiddellijk van de website te verwijderen. Het aanbieden op de website van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat de MAX Magazine de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

MAX Magazine aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de website, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten, of de inhoud die op of via de website wordt aangeboden, daaronder mede verstaan bijdragen van derden of hyperlinks van of naar sites van derden.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, berusten bij MAX Magazine of haar licentiegevers. De gebruiker mag de inhoud van de website slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van MAX Magazine is verkregen.
Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overig beeldmateriaal, ideeën, etc.) die door gebruikers van de website aan MAX Magazine naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart MAX Magazine voor mogelijke aanspraken van derden ter zake. De gebruiker verleent MAX Magazine door zijn/haar deelname het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van verspreiding, dat wil zeggen: lineair of on demand en ongeacht het (huidige of in de toekomst nog te ontwikkelen) medium waarover dit wordt gedistribueerd, waaronder maar niet beperkt tot via (ether-) zenders, satelliet, telefoonverbindingen, kabel en internet, naar vaste of mobiele apparatuur zoals tv ́s, pc ́s, handhelds, telefoons e.d. en iedere andere verspreiding van signalen of vastleggingen via vaste of mobiele (omroep- of tele) communicatienetwerken en diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het publiceren van de bijdrage op de website en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Technische Voorwaarden
De website is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browserbezoek. Linken en verwijzen naar pagina’s van deze website op internet is in beginsel toegestaan, echter deze links dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de publieke omroep content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een omroeppagina of een embedded omroepplayer. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Gebruik van het logo van MAX Magazine ten behoeve van linken of verwijzen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan, tenzij gebruik wordt gemaakt van beschikbaar gestelde RSS-feed.

Privacyverklaring
Doeleinden
Voor het ontvangen van MAX Magazine nieuwsbrieven en voor het participeren in sommige onderdelen van de website is de registratie van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk of gewenst. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over omroepactiviteiten, enquêtes en interessante aanbiedingen van onszelf en van zorgvuldig geselecteerde organisaties. We doen dit alleen als u aangeeft dat u hier prijs op stelt (opt-in). Uw niet openbare gegevens worden buiten deze situaties niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

Toestemming
Door aanmelding of registratie geeft u ondubbelzinnig toestemming voor het registreren van uw persoonsgegevens door MAX Magazine. Personen onder de zestien jaar mogen zich alleen registreren met toestemming van hun ouders of voogd.
Beveiliging
Uw gegevens die u via de website hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden.

Rechten
U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of e-mail) verzoek hiertoe aan MAX Magazine te richten redactie@maxmagazine.nl. MAX Magazine zal u dan spoedig een overzicht verstrekken van uw bij MAX Magazine aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, kunt u dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan MAX Magazine te melden. MAX Magazine zal in uw instructies zo snel mogelijk opvolgen, tenzij MAX Magazine hiertoe niet in staat is. In dat geval zal MAX Magazine uw persoonsgegevens uit haar bestand(en) verwijderen.

Verdere gegevensverwerking
Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van de website. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Meer informatie over cookies vindt u hieronder.

Forumvoorwaarden
In aanvulling op de hiervoor weergegeven Algemene Voorwaarden, gelden voor deelnemers aan profielsites, discussiefora en andere vergelijkbare (delen) van de website daarnaast de volgende voorwaarden:
Het is niet toegestaan om beledigende, bedreigende, racistische, vulgaire of anderszins ongepaste bijdragen, naar interpretatie van MAX Magazine, te plaatsen.

Het is niet toegestaan om advertenties en/of commerciële/promotionele bijdragen te plaatsen. Het is niet toegestaan om persoonlijke informatie van anderen (zoals e-mailadressen, privéadressen en/of 
telefoonnummers) te plaatsen.
Het gebruik van aanstootgevende inlognamen, avatars en/of handtekeningen is niet toegestaan. Berichten die, naar interpretatie van MAX Magazine, niet in overeenstemming zijn met de forumvoorwaarden, kunnen 
zonder waarschuwing aangepast of verwijderd worden. Gebruikers die zich niet aan de forumvoorwaarden houden kunnen zonder waarschuwing van het forum verwijderd 
worden.
Klachten met betrekking tot de werking en of de inhoud van een forum, dienen via persoonlijke correspondentie aan MAX Magazine te worden doorgegeven en niet op het forum zelf te worden geplaatst.

Over de forumvoorwaarden kan niet met MAX Magazine worden gecorrespondeerd.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden gaat u tevens akkoord met het feit dat Omroep MAX uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt als hierna omschreven. Omroep MAX verzamelt deze gegevens uitsluitend in het kader van uw deelname aan de door Omroep MAX georganiseerde prijsvraag en om in dat verband contact met u te kunnen onderhouden. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Na afloop van de prijsvraag en uitkering van de prijzen zullen uw gegevens worden vernietigd.
Op de verwerking van persoonsgegevens zijn de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht. Op grond van deze wet heeft u altijd het recht om inzage te vragen in uw gegevens, de gegevens aan te laten passen of Omroep MAX te verzoeken de van u verzamelde gegevens te verwijderen. U kunt daarvoor contact opnemen met de publieksservice van Omroep MAX info@omroepmax.nl of op werkdagen te bereiken tussen 9:00 en 16:00 op 035-677 61 88.